Đây có thể là công việc của một vị trí quản lý?

Đây có thể là công việc của một vị trí quản lý?

A. Điều khiển công việc của người khác.

B. Lãnh đạo nhóm.

C. Điều phối và kết hợp công việc của người khác.

D. Tìm kiếm thị phần trong kinh doanh.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng