Đây là những quy định chung nhằm hướng dẫn suy nghĩ và hành động của mọi thành viên trong tổ chức khi ra quyết định.

Đây là những quy định chung nhằm hướng dẫn suy nghĩ và hành động của mọi thành viên trong tổ chức khi ra quyết định.

A. Chiến lược

B. Chính sách

C. Kế hoạch

D. Thủ tục quy trình

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng