Để tăng hiệu suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách:

Để tăng hiệu suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách:

A. Giảm chi phí ở đầu vào và doanh thu ở đầu ra không thay đổi

B. Chi phí ở đầu vào không thay đổi và tăng doanh thu ở đầu ra

C. Vừa giảm chi phí ở đầu vào và vừa tăng doanh thu ở đầu ra

D. Tất cả những cách trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng