Động cơ hành động của con người xuất phát mạnh nhất từ

Động cơ hành động của con người xuất phát mạnh nhất từ

A. Nhu cầu chưa được thỏa mãn

B. Những gì mà nhà quản trị hứa sẽ thưởng sau khi hoàn thành

C. Các nhu cầu của con người trong sơ đồ Maslow

D. Các nhu cầu bậc cao

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng