Điền vào chỗ trống: quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm thực hiện ___________ chung”

Điền vào chỗ trống: quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm thực hiện ___________ chung”

A. Mục tiêu

B. Lợi nhuận

C. Kế hoạch

D. Lợi ích

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng