Sau khi lắp đá lên máy phải sửa đá và cho tiến hành chạy thử không tải trong chờ gian bao lâu:

 Sau khi lắp đá lên máy phải sửa đá và cho tiến hành chạy thử không tải trong chờ gian bao lâu:

A. 10 ÷ 20 phút

B. 20 ÷ 30 phút

C. 30 ÷ 40 phút

D. 50 ÷ 60 phút

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng