Bộ truyền đai dẹt, có T$_{1}$ = 130000 Nmm, u = 3. Xác định đường kính bánh đai d$_{1}$ & d$_{2}$, hệ số trượt \(\varepsilon\) = 0,03. Biết dãy tiêu chuẩn của đường kính bánh đai: 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

Bộ truyền đai dẹt, có T$_{1}$ = 130000 Nmm, u = 3. Xác định đường kính bánh đai d$_{1}$ & d$_{2}$, hệ số trượt \(\varepsilon\) = 0,03. Biết dãy tiêu chuẩn của đường kính bánh đai: 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

A. 250 & 710

B. 100 & 315

C. 315 & 916

D. 180 & 560

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

\({d_1} = (5,2…6,4)\sqrt[3]{{{T_1}}}\) ; \({d_1} = (1100 \div 1300)\sqrt[3]{{\frac{{{P_1}}}{{{n_1}}}}}\) ; \({T_1} = 9,{55.10^6}.{P_1}/{n_1}\)

\({d_2} = {d_1}.u.(1 – \varepsilon )\)