Có thể nói “hoạt động quản trị là hoạt động có từ khi xuất hiện loài người trên trái đất, nhưng lý thuyết quản trị lại là sản phẩm của xã hội hiện đại”. Câu này có thể hiểu được như sau:

Có thể nói “hoạt động quản trị là hoạt động có từ khi xuất hiện loài người trên trái đất, nhưng lý thuyết quản trị lại là sản phẩm của xã hội hiện đại”. Câu này có thể hiểu được như sau:

A. Không cần có lý thuyết quản trị, người ta vẫn có thể quản trị được.

B. Lý thuyết quản trị ra đời là một tất yếu đối với xã hội loài người vốn từ lâu đã có hoạt động quản trị.

C. Lý thuyết quản trị chẳng qua là một sự sao chép những hoạt động quản trị vốn có trong xã hội loài người.

D. Hoạt động quản trị là nội dung, còn lý thuyết quản trị chỉ là hình thức mà thôi.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng