Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:

Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:

Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết 2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3. 3. Tạo các dòng thuần chủng. 4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là: 

A. 1, 2, 3, 4 

B. 2, 3, 4, 1

C. 3, 2, 4, 1

D. 2, 1, 3, 4

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng