Các chiến lược ST trong phân tích ma trận SWOT thể hiện:

Các chiến lược ST trong phân tích ma trận SWOT thể hiện:

A. Sử dụng các điểm mạnh để tận dụng cơ hội.

B. Hạn chế các mặt yếu để lợi dụng các cơ hội.

C. Tối thiểu hóa những điểm yếu và tránh khỏi những mối đe dọa.

D. Vượt qua những bất trắc bằng cách tận dụng các điểm mạnh.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng