Các chức năng cơ bản theo quản trị học hiện đại gồm

Các chức năng cơ bản theo quản trị học hiện đại gồm

A. 4 chức năng

B. 6 chức năng

C. 3 chức năng

D. 5 chức năng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng