Các lý thuyết quản trị cổ điển

Các lý thuyết quản trị cổ điển

A. Không còn đúng trong quản trị hiện đại

B. Còn đúng trong quản trị hiện đại

C. Còn có giá trị trong quản trị hiện đại

D. Cần phân tích để vận dụng linh hoạt

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng