Các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực cho nhân viên gồm:

Các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực cho nhân viên gồm:

A. Các đặc điểm cá nhân, đặc trưng công việc, đặc điểm doanh nghiệp.

B. Các đặc điểm cá nhân, đặc điểm doanh nghiệp, môi trường vĩ mô bên ngoài.

C. Các đặc điểm cá nhân, đặc điểm doanh nghiệp, môi trường vi mô bên ngoài.

D. Các đặc điểm cá nhân, đặc điểm doanh nghiệp, môi trường bên trong và bên ngoài.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng