Các tác giả nổi tiếng của trường phái tâm lý – xã hội là:

Các tác giả nổi tiếng của trường phái tâm lý – xã hội là:

A. Mayo; Maslow; Gregor; Vroom

B. Simon; Mayo; Maslow; Mayo; Maslow

C. Maslow; Gregor; Vroom; Gannitx

D. Taylor; Maslow; Gregor; Fayol

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng