Các tổ chức (doanh nghiệp) cần thực hiện đào tạo nhân viên

Các tổ chức (doanh nghiệp) cần thực hiện đào tạo nhân viên

A. Khi mới làm việc

B. Trong quá trình làm việc

C. Đáp ứng các yêu cầu công việc trong tương lai

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng