“Cách hiểu về một vấn đề theo ý riêng của nhà quản trị” là:

“Cách hiểu về một vấn đề theo ý riêng của nhà quản trị” là:

A. Kỹ thuật quản trị

B. Chức năng quản trị

C. Quan niệm quản trị

D. Kỹ năng quản trị

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng