Cách phân biệt nồi hơi với các loại thiết bị khác là:

Cách phân biệt nồi hơi với các loại thiết bị khác là:

A. Thiết bị được đốt nóng bằng các loại nhiên liệu để sản xuất hơi dùng cho máy móc

B. Các loại thiết bị có thể tích đóng kín dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học và hóa học (bình hấp, bình axêtylen)

C. Loại thiết bị chịu áp lực bằng kim loại có thể tích nhỏ (thường dưới 100 lít)

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng