Câu hỏi: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau:

Câu hỏi: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau: (I) Bộ ba đối mã của phức hợp Met-tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) trên mARN. (II) Tiểu đơn vị lớn của ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh. (III) Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu. (IV) Côđon thứ hai trên mARN gắn bổ sung với anticodon của phức hệ $a{{a}_{1}}-tARN$ ($a{{a}_{1}}$ axitamin đứng liền sau axitamin mở đầu). (V) ribôxôm dịch đi một côđon trên mARN theo chiều ${5}’\to {3}’$. (VI) Hình thành liên kết peptit giữa axitamin mở đầu và $a{{a}_{1}}$. Các sự kiện trong giai đoạn mở đầu và giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit diễn ra theo thứ tự là

A. (II) → (I) → (III) → (IV) → (VI) → (V).

B. (III) → (I) → (II) → (IV) → (VI) → (V).

C. (III) → (II) → (I) → (VI) → (V) → (VI).

D. (II) → (III) → (I) → (IV) → (V) → (VI).

Hướng dẫn

Đáp án B Thứ tự các sự kiện trong giai đoạn mở đầu và giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit. Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu. Bộ ba đối mã của phức hợp Met – tARN (ƯAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) trên mARN. Tiểu đơn vị lớn của ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh. Côđon thứ hai trên mARN gắn bổ sung với anticodon của phức hệ $a{{a}_{1}}-tARN$ ($a{{a}_{1}}$: axitamin đứng liền sau axitamin mở đầu) Hình thành liên kết peptit giữa axitamin mở đầu và $a{{a}_{1}}$ Ribôxôm dịch đi một côđon trên mARN theo chiều ${5}’\to {3}’$. Quá trình dịch mã