Câu nào mô tả đúng nhất về hình dạng của biểu đồ cột?

Câu nào mô tả đúng nhất về hình dạng của biểu đồ cột?

A. Biểu đồ để đo tần số xuất hiện một vấn đề nào đó

B. Biểu đồ có dạng hình gồm các cột được xếp cạnh nhau

C. Biểu đồ có dạng hình quả chuông

D. Biểu đồ có dạng hình tháp đôi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Vì: Biểu đồ cột là biểu đồ dùng để đo tần số xuất hiện một vấn đề nào đó, cho ta thấy rõ hình ảnh sự thay đổi, biến động của một tập dữ liệu.