Hỏi và Đáp

Vai trò liên cá nhân của một nhà quản trị sẽ không bao gồm:

Vai trò liên cá nhân của một nhà quản trị sẽ không bao gồm: A. Vai trò liên lạc (quan hệ với người khác trong và ngoài tổ chức). B. Vai trò đại diện (có tính chất nghi lễ trong tổ chức). C. Vai trò lãnh đạo (phối hợp và kiểm tra công việc của …

Vai trò liên cá nhân của một nhà quản trị sẽ không bao gồm: Read More »

Khi đề cập đến vấn đề động viên trong quản trị, lý thuyết về bản chất con người của Mc.Gregor ngụ ý rằng:

Khi đề cập đến vấn đề động viên trong quản trị, lý thuyết về bản chất con người của Mc.Gregor ngụ ý rằng: A. Cần phải tìm hiểu, phân loại bản chất của công nhân để sa thải dần công nhân bản chất X và thay thế dần những công nhân có bản chất X …

Khi đề cập đến vấn đề động viên trong quản trị, lý thuyết về bản chất con người của Mc.Gregor ngụ ý rằng: Read More »

Kênh truyền thông với lượng thông tin thấp nhất và thích hợp khi chuyển đến cho nhiều người cùng một lúc” là:

Kênh truyền thông với lượng thông tin thấp nhất và thích hợp khi chuyển đến cho nhiều người cùng một lúc” là: A. Truyền thông qua điện thoại B. Truyền thông viết đích danh C. Truyền thông viết không đích danh D. Tất cả đều đúng Hướng dẫn Chọn C là đáp án đúng

Điền vào chỗ trống: “quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm thực hiện … .. chung”

Điền vào chỗ trống: “quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm thực hiện … .. chung” A. Lợi nhuận B. Lợi ích C. Mục tiêu D. Kế hoạch Hướng dẫn Chọn C là đáp án đúng

“Khi tiến hành kiểm tra cần phải cung cấp thông tin đảm bảo ngăn ngừa các tác động xấu đến kết quả hoạt động của tổ chức” là áp dụng nguyên tắc:

“Khi tiến hành kiểm tra cần phải cung cấp thông tin đảm bảo ngăn ngừa các tác động xấu đến kết quả hoạt động của tổ chức” là áp dụng nguyên tắc: A. Chính xác B. Kịp thời C. Linh hoạt D. Tiết kiệm Hướng dẫn Chọn B là đáp án đúng