Câu hỏi: Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

Câu hỏi: Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

A. Các đại phân tử

B. Tế bào

C. Mô

D. Cơ quan

Hướng dẫn

Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Đáp án cần chọn là: B