Câu hỏi: Sinh vật nhân thực bao gồm các giới

Câu hỏi: Sinh vật nhân thực bao gồm các giới A. Giới khởi sinh, nguyên sinh, thực vật, động vật B. Giới khởi sinh, nấm, thực vật và động vật C. Giới nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật D. Giới nguyên sinh, tảo, thực vật và động vật

Hướng dẫn

Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực. Đáp án cần chọn là: C