Câu hỏi: Xét phép lai $AaBbDd\times aaBbdd$, theo lý thuyết thì đời con có bao nhiêu %

Câu hỏi: Xét phép lai $AaBbDd\times aaBbdd$, theo lý thuyết thì đời con có bao nhiêu % số cá thể thuần chủng:

A. 6,25%.

B. 12,5%.

C. 18,75%.

D. 0%.

Hướng dẫn

Đáp án B Phép lai $AaBbDd\times aaBbdd$ Cặp $Aa\times aa\to \frac{1}{2}Aa:\frac{1}{2}aa$ Cặp $Bb\times Bb\to \frac{1}{4}BB:\frac{2}{4}Bb:\frac{1}{4}bb$ Cặp $Dd\times dd\to \frac{1}{2}Dd:\frac{1}{2}dd$ Tỉ lệ cá thể thuần chủng là: $\frac{1}{2}\times \frac{1}{2}\frac{1}{2}=\frac{1}{8}=12,5%$