Cấu trúc đề thi toán năm 2020 dựa theo đề tham khảo lần 2 của BGD&ĐT

Cấu trúc đề thi toán năm 2020 dựa theo đề minh họa lần 2 của BGD&ĐT

Cấu trúc đề thi toán 2020

Dạng 1: Hoán vịTổ hợpChỉnh hợp

Dạng 2. Cấp số cộngcấp số nhân

Dạng 3. Phương trình mũ

Dạng 4. Tính thể tích lăng trụ đứng

Dạng 5: logarit

Dạng 6. Nguyên hàm

Dạng 7: Thể tích khối đa diện (khối chóp)

Dạng 8: NónTrụ –  Cầu (Dạng bài toán thể tích)

Dạng 9: Diện tích mặt cầu

Dạng 10. Tính đơn điều của hàm số

Dạng 11. Rút gọn biểu thức logarit đơn giản

Dạng 12. NónTrụ –  Cầu

Dạng 13. Tìm cực trị của hàm số

Dạng 14. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Dạng 15. Tiệm cận của đồ thị hàm số

Dạng 16. Bất phương trình logarit

Dạng 17. Sự tương giao của đồ thị hàm số

Dạng 18. Nguyên hàmtích phân

Dạng 19. Xác định số phức liên hợp

Dạng 20. Số phức

Dạng 21. Tìm điểm biểu diễn của số phức

Dạng 22. Xác định hình chiếu của điểm lên mặt phẳng

Dạng 23. Xác định tâm bán kính diện tích và thể tích của mặt cầu

Dạng 24. Phương trình mặt phẳng

Dạng 25. Phương trình đường thẳng

Dạng 26. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Dạng 27. Cực trị hàm số khi biết bảng biến thiên hoặc đồ thị

Dạng 28. Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số

Dạng 29. Logarit có tham số

Dạng 30. Sự tương giao của hai đồ thị

Dạng 31. Bất phương trình mũ

Dạng 32. NónTrụ –  Cầu

Dạng 33. Nguyên hàmtích phân

Dạng 34. Ứng dụng tích phân ( tính diện tích hình phẳng )

Dạng 35. Số phức

Dạng 36. Các bài toán liên quan đến nghiệm của số phức

Dạng 37. Phương trình đường thẳng trong oxyz

Dạng 38. Viết phương trình đường thẳng chính tắc

Dạng 39. Tổ hợp xác suất (xác suất của biến cố)

Dạng 40. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Dạng 41. Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 42. Số mũ – logarit (bài toán thực tế)

Dạng 43. Xác định các hệ số của hàm số nhất biến

Dạng 44. NónTrụ –  Cầu

Dạng 45. Tích phân liên quan đến hàm ẩn

Dạng 46. Tìm số nghiệm của phương trình

Dạng 47. Tiệm cận của đồ thị hàm số

Dạng 48. Gtln gtnn(của hàm phụ thuộc tham số trên đoạn)

Dạng 49. Thể tích khối đa diện( thể tích khối đa diện được cắt ra từ 1 khối khác)

Dạng 50. Phương trình logarit