Chọn câu sai: Nhà quản trị cấp cơ sở là

Chọn câu sai: Nhà quản trị cấp cơ sở là

A. Những nhà quản trị cấp bậc cuối cùng trong hệ thống cấp bậc của càc nhà quản trị trong cùng một tổ chức.

B. Người gián tiếp tham gia các công việc sản xuất kinh doanh cụ thể như các nhân viên dưới quyền họ.

C. Nhà quản trị với nhiệm vụ hướng dẫn, đốc thúc, điều khiển công nhân trong công việc thường ngày.

D. Cả 3 câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng