Chi phí ẩn – SCP là biểu thị:

Chi phí ẩn – SCP là biểu thị:

A. Chi phí không phù hợp

B. Chi phí không nhìn thấy được

C. Chi phí cần cắt giảm

D. Tất cả câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng