Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp ngoài có K$_{Hβ}$ = 1,15; u = 3; ψ$_{bd}$ = 0,8; T1=400000 Nmm; [σ$_{H}$] = 480 MPa; Xác định chính xác khoảng cách trục sơ bộ theo sức bền tiếp xúc?

Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp ngoài có K$_{Hβ}$ = 1,15; u = 3; ψ$_{bd}$ = 0,8; T1=400000 Nmm; [σ$_{H}$] = 480 MPa; Xác định chính xác khoảng cách trục sơ bộ theo sức bền tiếp xúc?

A. 234.61

B. 209,81

C. 196,81

D. 161,91

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({a_w} = {K_a}\left( {u \pm 1} \right)\sqrt[3]{{\frac{{{T_1}{K_{H\beta }}}}{{{\psi _{ba}}{{\left[ {{\sigma _H}} \right]}^2}u}}}};{\psi _{ba}} = 2{\psi _{bd}}/\left( {u \pm 1} \right);{K_a} = 49,5MP{a^{1/3}}\)