Cho hai hình trụ tiếp xúc trong, có đường kính là d$_{1}$ = 100mm và d$_{2}$ = 500mm. Mô đun đàn hồi là E$_{1}$ = 2,0.10$^{5}$ MPa; E$_{2}$ = 2,5.10$^{5}$ MPa. Hệ số poat xông là µ$_{1}$ = 0,28 ; µ$_{2}$ = 0,31. Chịu lực hướng tâm là F$_{r}$ = 5000N. Chiều dài tiếp xúc của hai hình trụ là L = 100mm. Xác định ứng suất tiếp xúc lớn nhất (MPa)?

Cho hai hình trụ tiếp xúc trong, có đường kính là d$_{1}$ = 100mm và d$_{2}$ = 500mm. Mô đun đàn hồi là E$_{1}$ = 2,0.10$^{5}$ MPa; E$_{2}$ = 2,5.10$^{5}$ MPa. Hệ số poat xông là µ$_{1}$ = 0,28 ; µ$_{2}$ = 0,31. Chịu lực hướng tâm là F$_{r}$ = 5000N. Chiều dài tiếp xúc của hai hình trụ là L = 100mm. Xác định ứng suất tiếp xúc lớn nhất (MPa)?

A. 265,5

B. 270,2

C. 176,0

D. 258,5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

\({\sigma _H} = {Z_M}\sqrt {\frac{{{q_H}}}{{2.\rho }}} = 0.418\sqrt {\frac{{{q_H}E}}{\rho }} ;{Z_M} = \sqrt {\frac{{2.{E_1}{E_2}}}{{\pi [{E_2}(1 – \mu _1^2) + {E_1}(1 – \mu _2^2)]}}}\)