Chọn câu sai:

Chọn câu sai:

A. Chỉ khi nào người ta quan tâm đến kết quả thì người ta mới quan tâm đến hoạt động quản trị.

B. Lý do tồn tại của hoạt động quản trị là muốn có hiệu quả.

C. Quản trị giúp hạn chế chi phí và gia tăng kết quả

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng