Chọn câu trả lời đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất

A. Hoạch định là công việc bắt đầu và quan trọng nhất của quá trình quản trị

B. Hoạch định chỉ mang tính hình thức

C. Hoạch định khác xa với thực tế

D. Hoạch định cần phải chính xác tuyệt đối

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng