Chu trình Carnot ngược chiều có nhiệt độ nguồn nóng t$_{1}$ = 55°C, nguồn lạnh t$_{2}$ = 10°C. Hệ số làm lạnh của chu trình bằng: 

Chu trình Carnot ngược chiều có nhiệt độ nguồn nóng t$_{1}$ = 55°C, nguồn lạnh t$_{2}$ = 10°C. Hệ số làm lạnh của chu trình bằng: 

A. 6,29

B. 6,89

C. 5,19

D. 4,93

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng