Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích, có không gian chết V$_{c}$ = 20cm$^{3}$ , thể tích quét của piston V$_{q}$ = 110cm$^{3}$ . Hiệu suất của chu trình bằng:

Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích, có không gian chết V$_{c}$ = 20cm$^{3}$ , thể tích quét của piston V$_{q}$ = 110cm$^{3}$ . Hiệu suất của chu trình bằng:

A. 0,527

B. 0,587

C. 0,625

D. 0,627

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng