Chức năng của nhà lãnh đạo là

Chức năng của nhà lãnh đạo là

A. Vạch ra các mục tiêu và phương hướng phát triển tổ chức

B. Bố trí lực lượng thực hiện các mục tiêu của tổ chức

C. Động viên khuyến khích nhân viên

D. Các lí do trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng