Chức năng của nhà lãnh đạo là:

Chức năng của nhà lãnh đạo là:

A. Động viên khuyến khích nhân viên

B. Vạch ra mục tiêu phương hướng phát triển tổ chức

C. Bố trí lực lượng thực hiện các mục tiêu

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng