Chức năng hoạch định là gì?

Chức năng hoạch định là gì?

A. Là chức năng vận hành tổ chức trong môi trường biến động bên ngoài

B. Là chức năng nhằm hình thành các nhóm chuyên môn hóa, các phân hệ tạo nên tổ chức để cùng góp phần vào hoạt động của tổ chức đạt tới mục tiêu mong muốn.

C. Là chức năng quan trọng nhất của quản trị, nhằm định ra chương trình, mục tiêu, chiến lược mà tổ chức cần đạt.

D. Là chức năng quản trị nội bộ tổ chức

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng