Chức năng kiểm tra sẽ có nhiều mục đích, nhưng chung quy là:

Chức năng kiểm tra sẽ có nhiều mục đích, nhưng chung quy là:

A. Đạt được mục tiêu đề ra với nhiệu quả cao nhất có thể được

B. Phát hiện kịp thời các sai sót và bộ phận chịu trách nhiệm để chấn chỉnh.

C. Bảo đảm các nguồn lực được sử dụng một cách tiết kiệm.

D. Rút kinh nghiệm cho những lần thực hiện sau.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng