Chức năng kiểm tra trong quản trị sẽ mang lại tác dụng là:

Chức năng kiểm tra trong quản trị sẽ mang lại tác dụng là:

A. Đánh giá được toàn bộ quá tình quản trị và có những giải pháp thích hợp.

B. Làm nhẹ gánh nặng cho cấp chỉ huy, dồn việc xuống cho cấp dưới.

C. Qui trách nhiệm được những người sai sót.

D. Cấp dưới sẽ tự nâng cao trách nhiệm hơn vụ sợ bị kiểm tra và bị phát hiện ra các bê bối.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng