Chức năng lãnh đạo có thể là các hoạt động dưới đây, ngoại trừ:

Chức năng lãnh đạo có thể là các hoạt động dưới đây, ngoại trừ:

A. Xác định tầm nhìn cho tổ chức.

B. Động viên nhân viên cấp dưới.

C. Cung cấp những chỉ dẫn và hỗ trợ cho nhân viên.

D. Phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng