Chức năng lãnh đạo được hiểu là:

Chức năng lãnh đạo được hiểu là:

A. Tiến trình tác động đến nhân viên sao cho họ sẵn sàng góp sức hoàn thành mục tiêu chung

B. Hướng dẫn, điều khiển, đi trước

C. Hài hòa giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung của tổ chức

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng