Chức năng nào không nằm trong 4 chức năng của quản trị?

Chức năng nào không nằm trong 4 chức năng của quản trị?

A. Hoạch định.

B. Kiểm tra.

C. Đào tạo.

D. Tổ chức.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng