Chức năng quản trị của Henry Fayol gồm:

Chức năng quản trị của Henry Fayol gồm:

A. Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm tra

B. Hoạch định, Tổ chức, Nhân sự, Lãnh đạo, Kiểm tra

C. Lập kế hoạch, Tổ chức, Điều khiển, Phối hợp, Kiểm tra

D. Hoạch định, Tổ chức, Nhân sự, Phối hợp, Kiểm tra, Tài chính

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng