Có bao nhiêu nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm soát theo Koontz và Ó Donnell: 

Có bao nhiêu nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm soát theo Koontz và Ó Donnell: 

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng