Công ty và các doanh nghiệp nên được chọn cơ cấu phù hợp

Công ty và các doanh nghiệp nên được chọn cơ cấu phù hợp

A. Cơ cấu theo chức năng

B. Cơ cấu theo trực tuyến

C. Cơ cấu trực tuyến tham mưu

D. Cơ cấu theo cơ cấu phù hợp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng