Đâu không phải là một trong các các công cụ thống kê cơ bản?

Đâu không phải là một trong các các công cụ thống kê cơ bản?

A. Mẫu thu thập

B. Biểu đồ tán xạ

C. KPI

D. Biểu đồ tiến trình

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Vì: Công cụ thống kê bao gồm 7 công cụ:

+ Mẫu thu thập;

+ Biểu đồ tiến trình;

+ Biểu đồ kiểm soát;

+ Biểu đồ cột;

+ Biểu đồ tán xạ;

+ Biểu đồ nhân quả;

+ Biểu đồ Pareto.