Đây không phải chức năng của quản trị khi phân loại theo tiêu chí theo giai đoạn tác động:

Đây không phải chức năng của quản trị khi phân loại theo tiêu chí theo giai đoạn tác động:

A. Chức năng hoạch định.

B. Chức năng đối nội.

C. Chức năng tổ chức.

D. Chức năng điều khiển.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng