Để biện pháp động viên khuyến khích đạt hiệu quả cao nhà quản trị xuất phát từ: 

Để biện pháp động viên khuyến khích đạt hiệu quả cao nhà quản trị xuất phát từ: 

A. Nhu cầu nguyện vọng của cấp dưới 

B. Tiềm lực của công ty 

C. Phụ thuộc vào yếu tố của mình 

D. Tài chính Công ty 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng