Để mở máy động cơ rôtor dây quấn người ta dùng biến trở mở máy:

Để mở máy động cơ rôtor dây quấn người ta dùng biến trở mở máy:

A. Mắc nối tiếp với dây quấn rotor

B. Mắc song song với dây quấn rotor

C. Mắc song song với dây quấn stator

D. Mắc nối tiếp với dây quấn stator

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng