Để quản lí thông tin tốt nhà quản trị cần phải biết

Để quản lí thông tin tốt nhà quản trị cần phải biết

A. Yêu cầu nhân viên thực hiện đầy đủ các báo cáo

B. Chịu khó đọc các báo chuyên ngành

C. Cân bằng thông tin chính thức và phi chính thức

D. Tất cả đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng