Để quyết định về vốn đầu tư cho mỗi SBU (Strategic Business Units – Đơn vị kinh doanh chiến lược) nhà quản trị cần tiến hành phân tích ma trận BCG (Boston Consulting Group). Các SBU ở ô ngôi sao (Star) qua nhiều thời kỳ phân tích sẽ được áp dụng chiến lược?

Để quyết định về vốn đầu tư cho mỗi SBU (Strategic Business Units – Đơn vị kinh doanh chiến lược) nhà quản trị cần tiến hành phân tích ma trận BCG (Boston Consulting Group). Các SBU ở ô ngôi sao (Star) qua nhiều thời kỳ phân tích sẽ được áp dụng chiến lược?

A. Gặt hái nhanh

B. Loại bỏ

C. Duy trì

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng