Để tăng hiệu quả, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách

Để tăng hiệu quả, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách

A. Giảm chi phí ở đầu vào và kết quả ở đầu ra không thay đổi

B. Chi phí ở đầu vào không đổi và tăng kết quả đầu raxc

C. Vừa giảm chi phí ở đầu vào và tăng kết quả đầu ra

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng